Generelle betingelser

Disse betingelser finder anvendelse på køb af forløb hos Knaap. Knaap ejes af Knaap Holding/Daniel Knaap ApS, CVR-nr. 37779660., Værkstedvej 4.2, 2500 Knaap.

 

1. Køb af forløb hos Knaap


Ved din indledende samtale aftales forløb med din træner. Her vælger du enten en lille, mellem eller stor pakke, afhængig af dine behov. Her planlægges dit forløb og fremtidige træningstider aftales. I forbindelse med den indledende aftale underskrives de gældende betingelser, samt valg af aftale pakkeforløb, hvorefter alle betingelser er gældende.

I dit forløb træner du som minimum 1 gang om ugen.

Her aftales der så vidt muligt faste træningstider i dit forløb, således du kan planlægge uden om din træning. Vi anbefaler, at du priotierer dine møder med os og planlægger uden om disse, for at få det optimale ud af dit forløb. Som hovedregel ser vi, at et forløb med god mødestabilitet giver bedre resultater i dit forløb.

Vi gør opmærksom på, at vi ikke kan garantere at du har den samme træner og coach under hele dit forløb, og at der kan forekomme tilfælde, hvor din træner er nødsaget til at aflyse sin aftale, grundet sygdom eller andre årsager. I tilfælde heraf, vil du modtage information omkring aflysninger via den e-mail, som du har opgivet til KNAAP. Sålfremt din tid bliver aflyst, koster dette dig selvfølgelig ikke et klip, men vi på ingen måde særlig kompensation for dette. Her bookes en ny tid med din træner, hvorefter dit forløb vil fortsætte.

 

2. Afbudspolitik


Ved afbud gives direkte besked til din træner via din træners e-mail.

Afbud modtages senest 36 timer inden aftalt tid, som der også fremgår i din bookingbekræftelse. Såfremt der meldes afbud indenfor 36 timer, gælder dette som et klip af dit pakkeforløb, uanset årsag.

Vi gør opmærksom på, at man kan IKKE kan melde afbud pr. SMS.

Hvis du udebliver eller ikke melder afbud rettidigt, eller melder afbud indenfor 36 timer vil de blive opkrævet det fulde honorar.

Årsagen er, at vi desværre ikke kan nå at booke nye ind med kort varsel.

Har du spørgsmål til afbudspolitkken, kan du spørge din træner eller kontakte KNAAP på Anders@knaap.dk eller på telefon: +45 5353 3553.

 

3. Ansvarsfraskrivelse: helbred, personsskade, tab og tingskade


Al træning er på eget ansvar. Som klient er du selv ansvarlig for at være i en helbredsmæssig tilstand, der tillader deltagelse i træning og fysiske aktiviteter.

Som klient tager du selv ansvar for personskader, som følge af ulykke eller andre personers handlinger, eller mangelfulde handlinger.

Som klient tager selv ansvar for tab grundet tyveri, tingskade eller personskade.

 

4. Orden og udstyr


Du skal til enhver tid følge anvisninger for brug af maskiner og udstyr, som tages i brug under træningssessioner. Misbrug eller uagtsom adfærd, kan medføre afslutning af dit forløb uden refusion.


5. Ved udeblivelse fra forløb i 2 sammenhængende uger


Ved udeblivelse/fravær fra træningenvil vi kontakte dig på mail og ringe til dig. Såfremt vi ikke hører fra dig i 2 sammenhængende uger, bortfalder retten til yderligere vejledninger/sessioner- og eventuelle resterende timer, der er betalt, annulleres uden refusion.

6. Priser


Alle priser er gældende udsalgspriser inkl. moms, som de fremgår i vores pakkeforløb.

 

7. Betaling


Betaling fremgår i din faktura, hvor der betales med mobile pay eller overføres til kontonummer. Vi gør opmærksomme på, at der betales forud for dit forløb hos Knaap.

 

8. Rykkergebyr/renter


Betales der ikke rettidigt efter faktura/kontoudtog og en påmindelse, pålægges et rykkergebyr DKK 100 pr. rykker. Betales der ikke efter 3. rykker, overgår kravet til inkasso, og der pålægges gebyrer i overensstemmelse med lovgivningen. Ved forsinket betaling pålægges endvidere rente i henhold til rentelovens bestemmelser.

 

9. Fortrydelsesret og udløbsdato


Der ydes ikke fortrydelsesret for ubrugte konsultationer i klippekort, uanset hvad årsagen måtte være. Hvis du bliver syg eller på anden måde forhindret i at fortsætte dit forløb, kan du derfor IKKE få refunderet det resterende af dit forløb.

Der ydes heller ingen fortydelsesret såfremt du får en ny træner i forbindelse med dit forløb. Vi gør opmærksom på, at dette kan forekomme. Din træner kan blive syg i en længere periode, blive forhindret af andre årsager, eller ophøre sit arbejde hos KNAAP, hvor du vil blive tilknyttet en ny træner fremadrettet. Her tilbydes en hel times gratis samtale i kompensation med din nye træner. Dette er selvfølgelig noget vi så vidt muligt forsøger at undgå, men det er deværre umuligt helt at undgå.

Vi gør opmærksom på, at klippekort er gældende i 6 måneder efter købsdato.

 

10. Ferie


Vi gør opmærksom på, at din træner kan afholde en uges ferie i løbet af dit forløb. I din træners ferieperiode vil du blive tilknyttet en anden træner, som vil varetage dit forløb indtil din træner kommer tilbage. 

 

11 .Oplysninger om behandling af personoplysninger


Hos KNAAP behandler vi oplysninger om vores kunder til brug for kunderegister, journalføring og bogføring.

KNAAP er ansvarlig for, at dine oplysninger behandles i overensstemmelse med Persondataforordningen, herunder at der kun behandles relevante oplysninger, og at de behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtigt.

Formålet med behandlingen af personoplysninger er en forsvarlig sikring af kvaliteten i journalføring og kunderegister og sikre mulighed for korrekt journalføring, bogføring og fakturering.

Ved etableringen af et kundeforhold til klinikken giver du samtykke til ovenstående. Uden samtykke til KNAAPS behandling af kundeoplysninger er et kundeforhold ikke muligt.

Personoplysninger om kunder hos KNAAP behandles udelukkende internt i virksomheden og videregives ikke til tredjemand.

Personoplysninger opbevares, så længe der er et eksisterende kundeforhold. I alle tilfælde opbevares personoplysningerne i overensstemmelse med journalføringsbekendtgørelsens § 15, stk. 1, i 10 år og efter bogføringslovens § 10, stk. 1, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Herefter slettes de.

Som kunde har du ret til at anmode Knaaps dataansvarlige om indsigt i, berigtigelse og sletning af personoplysninger om din journal eller til at gøre indsigelse mod klinikkens behandling. Du har som kunden har ret til dataportabilitet, hvorved efter Persondataforordningens art. 20 forstås, at den registrerede har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om sig selv, som vedkommende har givet til en dataansvarlig, og har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til.

Du har ret til at trække din samtykke til KNAAPS behandling af personoplysninger tilbage.

Personoplysninger anvendes ikke til automatiske afgørelser herunder profilering, jf. Persondataforordningens art 22, stk. 1 og 4.

 

12. Oplysning om klagemuligheder


Hvis du som forbruger ønsker at klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os, skal du kontakte vores kundeservice på kontakt@knaap.dk.